Previous Interns

Sanan Shirinian: After coming to Armenia for the first time in 2002, I fell in love. When I couldn’t physically be here, I was thinking about ways to get here or ways to somehow be involved in the country from thousands of miles away. Nine years and five trips to Armenia later, I finally arrived with a one way ticket.

My internship at the Hrayr Maroukhian Foundation has been the perfect outlet for putting my passions and education to practice. From conducting interviews with women who fought in Arstakh, to organizing conferences on social democracy, planning seminars for youth leadership training, and brainstorming our next big project, working at the HMF has been one the greatest learning experiences of my life.  Just within these first two months of my journey, I already feel as though I’m contributing to the creation of a brighter future for Armenia.  Ultimately, I decided to come to Armenia and intern at the Hrayr Maroukhian Foundation, because active participation is the most effective means of understanding our nation and playing a positive role in its development. Although, I will eventually return to Los Angeles to continue my education, I know that the occurrences of my life will forever be interwoven with Armenia and its future.

 

Լիլիթ Կարապետյան: Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ, ապրելով իր հայրենիքում, պարտավոր է ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել երկրի քաղաքական, հասարակական և սոցիալական կյանքին: Արդեն մեկ տարի է, ինչ աշխատում եմ «Հրայր Մարուխյան» հիմնադրամում և  զգում եմ, որ թեկուզ ինչ-որ փոքր գործով կարողանում եմ օգտակար լինել: Դժբախտաբար, այսօր Հայաստանում երիտասարդությունը այդքան էլ տեղեկացված չէ սոցիալ-դեմոկրատիայի արժեքների մասին, տեղեկացված չէ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում սոցիալ-դեմոկրատիան, և «Հրայր Մարուխյան» հիմնադրամը մեկն է այն հիմնադրամներից, որը դասընթացներ  և հետազոտություններ է պատրաստում  տվյալ թեմայի վերաբերյալ:

Աշխատելով այս հիմնադրամում՝ օգտվում եմ այն փոքրիկ հնարավորությունից, որը տրված է յուրաքանչյուր երիտասարդին` իր առօրյան  ավելի ակտիվ և արդյունավետ դարձնելու համար:

 

Rupen Janbazian: My first trip to Armenia was in the year 2000 with my family. Although I was quite young at the time, the trip would leave a lasting impression on me, which would prompt me to visit several times thereafter. I have previously travelled to Armenia six times for various different reasons; from attending conferences and meetings, to sightseeing and exploration. Although I had visited Armenia several times before and have contributed voluntarily within the Armenian community of Toronto for many years, I had never been able to volunteer my time and efforts within the country. As a relatively young country, the Republic of Armenia can greatly benefit from Armenians in Diaspora. At the same time, diasporan Armenians can learn a great deal and gain important experience by volunteering their time and effort in Armenia. As I approached my university graduation, I felt as if it was time to visit Armenia, for an extended period of time, to give back to my homeland; something that I believe everybody of Armenian descent is obliged to do at least once in their lifetime.

Working at the Hrayr Maroukhian Foundation has been an amazing experience so far. I have been able to be a part of several exciting and interesting projects and initiatives. Armenia is in great need of such programs, which look to find enduring and practical solutions to the various problems our country faces.  I strongly urge Armenian youth from all over the world to engage with what is happening in this country, and actively try to be a part of its development and progress.