Self-Declared States

Mountainous Karabakh 

Abkhazia

South Ossetia